Νέα Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

 

Στόχος του παρόντος είναι η ενημέρωσή σας για τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣ.ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο «AEGEAN INTERTRADE CO» (εφεξής καλούμενης «Aegean Intertrade»), ήτοι της ιστοσελίδας www.aegeanfoodsuppliers.com (εφεξής «η ιστοσελίδα»). Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την εκ μέρους του χρήστη ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή όλων των αναφερομένων στο παρόν όρων.

 

Η ιστοσελίδα απευθύνεται ως χρήστες σε  υποψήφιους πελάτες χονδρικής και όχι σε καταναλωτές, πελάτες λιανικής πωλήσεως.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Η Aegean Intertrade καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, ώστε οι αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα πληροφορίες για προϊόντα και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, διαθεσιμότητα, χρονική εγγύτητα και επάρκεια, δεν παρέχει όμως οιαδήποτε φύσης εγγύηση για την επίτευξη όλων των ανωτέρω. 

 

Σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται οιαδήποτε φύσης ευθύνη της Aegean Intertrade για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο στο χρήστη της ιστοσελίδας ή οιονδήποτε τρίτο από τη χρήση αυτής ή που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση αυτής. 

 

Όλες οι τυχόν πληροφορίες για προϊόντα  και τα λοιπά στοιχεία που παρέχονται στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας, εφόσον δεν αφορούν την ίδια την Aegean Intertrade, συλλέγονται από την Aegean Intertrade κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και παρέχονται στους χρήστες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

 

Η διάθεση πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας, με την απλή προβολή τους ή/και με την εγγραφή ή/και την συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας «αγαπημένων προϊόντων» από τον χρήστη, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής, σύστασης και πολύ περισσότερο προσφοράς, πρότασης ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την Aegean Intertrade. 

 

Η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικώς τον εκάστοτε χρήστη της ιστοσελίδας. Ομοίως, κάθε χρήστης με αποκλειστική ατομική του ευθύνη, βασιζόμενος στην αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια και ιδιωτική βούληση, λαμβάνει οποιεσδήποτε επιχειρηματικές ή άλλες αποφάσεις βασιζόμενος στις πληροφορίες αυτές και η  Aegean Intertrade δεν υποχρεούται να καλύψει οιεσδήποτε τυχόν ζημιές από την χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ

 

Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και οι σχετικές γραφικές απεικονίσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επέρχονται αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Η Aegean Intertrade δικαιούται να επιφέρει προσθήκες, βελτιώσεις και/ή αλλαγές στις πληροφορίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο αυτής.

 

Η Aegean Intertrade διατηρεί διαρκώς το δικαίωμα να κάνει οιεσδήποτε αλλαγές στην ιστοσελίδα της, την εμπορική της πολιτική και τους όρους χρήσεως, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει αυτό απαραίτητο  με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και  τροποποιήσεις των όρων χρήσεως της ιστοσελίδας και -εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση αυτής- τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί όλες τις τροποποιήσεις οι οποίες τυχόν έχουν λάβει χώρα.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Σε καμία περίπτωση, η Aegean Intertrade δεν εγγυάται την αδιάκοπη και ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και του εν γένει περιεχομένου της. 

Η Aegean Intertrade, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, οι οποίοι δύνανται να προκαλέσουν βλάβη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας ή/και οι servers ή/και τα sites , μέσω των οποίων οι χρήστες λαμβάνουν το περιεχόμενο αυτής (της ιστοσελίδας), θα είναι πλήρως απαλλαγμένα από κάθε είδους ιούς, και λοιπές εφαρμογές, κώδικες, αρχεία και προγράμματα, τα οποία δύνανται κατά τα ανωτέρω, να προκαλέσουν βλάβη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ζημία συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, συμπτωματικής και επακόλουθης ζημίας του χρήστη ή τρίτων, η οποία οφείλεται είτε σε χρήση ή αντιγραφή ή φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή σε άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης της ιστοσελίδας φέρει ατομικώς και εξ ολοκλήρου την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του συστήματός του από ιούς και οιεσδήποτε άλλες εφαρμογές, κώδικες, αρχεία ή προγράμματα δύνανται να προκαλέσουν οιασδήποτε φύσεως βλάβη ή δυσλειτουργία στο εν γένει ηλεκτρονικό του σύστημα και σε οιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, του οποίου αυτός ή τρίτος έχει την κυριότητα ή κατοχή. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έκαστου χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως εκάστοτε ισχύει, αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα και τους όρους του παρόντος. 

  

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της Aegean Intertrade σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (ενδεικτικά links, hyperlinks, banners), η Aegean Intertrade σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που οι τρίτοι αυτοί ακολουθούν, ως επίσης και για την εκ μέρους των τρίτων τήρηση ή μη των οικείων όρων ως επίσης και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο – χρήστης στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχει σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, το δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι το δικαίωμα να γνωρίζει εάν αυτά (τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν) αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. 

 

Επιπλέον, το υποκείμενο πρόσωπο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2472/1997, να προβάλει εγγράφως προς την Aegean Intertrade οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Η Aegean Intertrade οφείλει να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την Aegean Intertrade, σε σχέση δε με την χρήση και την εν γένει λειτουργία αυτής (της ιστοσελίδας) εφαρμοστέα είναι η Ελληνική Νομοθεσία. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της Aegean Intertrade συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία τυχόν ανακύψει, η οποία συσχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση και τη λειτουργία της ιστοσελίδας της. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ανακύψει, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία της ιστοσελίδας της Aegean Intertrade ή εξ αφορμής της λειτουργίας αυτής, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 

 

Η ακυρότητα οιουδήποτε όρου του παρόντος, σε καμία περίπτωση δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα του συνόλου των παρόντων Όρων Χρήσης. 

 

Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας από άλλη χώρα, έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη να συμμορφώνεστε και να τηρείτε, παράλληλα με την ελληνική νομοθεσία, τους Νόμους της χώρας αυτής.

 

 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©